Northern "Gold phase" White Lipped python (Leiopython albertisii)

 

Coming soon...